Activiteiten

Stichting LOEK@YOU biedt onderstaande activiteiten aan:

Gespecialiseerde individuele begeleiding
Stichting LOEK@YOU werkt met vakspecialisten. Mensen die gespecialiseerd zijn in diverse richtingen; ieder met een eigen expertise. Bij aanmelding kijken we naar een passende koppeling tussen vakspecialist en kind of jongere. Daarna kan individuele begeleiding worden geboden: thuis, op locatie of op school. Kijk hier voor meer informatie.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen tot 12 jaar – DE SPEELKAMER
De SPEELKAMER voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. De begeleiders genaamd speelspecialisten, bieden de mogelijkheid om kinderen op een ontspannen en leuke manier te werken aan het versterken van de sociale en schoolse vaardigheden. Dit gebeurt in een klein groepje, op een natuurlijke manier middels spel en de natuurlijke omgeving want spelen = ontwikkelen. Klik hier voor meer informatie.

Gespecialiseerde groepsbegeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar – BOOST!
BOOST staat voor Building Our Own Strengths Together: een programma waarin je in kleine groepjes aan de slag kunt gaan met doelen op sociaal, cognitief, lichamelijk en emotioneel gebied. Na schooltijd kun je diverse dagdelen meedoen aan activiteiten gericht op o.a. samenwerken, koken, zelfinzicht, leerstrategieën, sport & spel en plannen. BOOST is er voor jongeren in V(S)O, MBO en voor jongeren die (tijdelijk) geen onderwijs volgen. Klik hier voor meer informatie.

Educatie maatjes
Stichting LOEK@YOU organiseert educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Vrijwilligers in de vorm van educatie maatjes bieden ondersteuning tijdens de uitvoering van deze activiteiten. Bij de educatieve activiteiten wordt ontwikkelingsgericht gewerkt.

LOEK@TALENT – Talentprogramma’s
Kinderen en jongeren die zich aanmelden bij Stichting LOEK@YOU worden vaak minder gestimuleerd in de ontwikkeling, omdat ze niet naar school kunnen. Wij willen voor deze kinderen de voorwaarden scheppen om toch kleine stapjes te kunnen maken in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid. Door op zoek te gaan en te kijken naar de talenten van het kind.

Talentgericht werken noem we dat. Op een ontwikkelingsgerichte manier kijken, denken en handelen met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Zo bieden we ondersteuning in het ontdekken van interesses, het uitproberen van activiteiten en het doorzetten van acties die een positieve invloed hebben op hun maatschappelijke positie en hun culturele ontplooiing. En krijgen ze grip op hun situatie en kunnen ze hun eigen koers bepalen.

Stichting LOEK@YOU biedt talentprogramma’s aan op het gebied van: techniek, dans, toneel, creativiteit, scheikunde/natuurkunde, IT, koken en sport. Kijk hier voor meer informatie.

Alle geplande activiteiten staan in de agenda’s van LOEK@JONGEREN en LOEK@TALENT. Hier kun je je ook aan melden. Of word lid van de speciale Facebook groep van LOEK@TALENT om op de hoogte te blijven en om je aan te melden voor de talentprogramma’s.

LOEK@YOU Vakantieprogramma
Veel kinderen met een beperking kunnen niet meedoen met regulier georganiseerde zomeractiviteiten. Stichting LOEK@YOU organiseert voor deze kinderen zomer-dagactiviteiten binnen Veldhoven waar zij wél aan mee kunnen doen. Kleinschalig, prikkelarm en meer verspreid. Centraal in deze activiteiten staat de natuur, rust, ontdekken, plezier en ontmoeten. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over onze komende evenementen vind je op onze Facebook pagina, waar je je direct kan aanmelden om deel te nemen aan de komende activiteiten, of op de pagina Agenda LOEK@YOU Vakantieprogramma .

Ontmoet-en-doet-ruimte
Een veilige inspirerende omgeving waar kinderen samen met anderen (educatieve) activiteiten uitvoeren (doet-ruimte). Soms is gewoon samen kunnen zijn voor kinderen en jongeren al een ontwikkelpunt in de weg naar participatie (ontmoet-ruimte). Kinderen en jongeren die Stichting LOEK@YOU begeleidt raken vaak in een sociaal isolement en daardoor kan de sociale ontwikkeling worden vertraagd. De Ontmoet-en-doet ruimte draagt bij aan het voorkomen van het sociale isolement.

Vierplezier
Kinderen die niet naar school gaan of overbelast zijn, doen meestal niet met grootschalige sociale activiteiten, zoals kerstdiner, schoolreisje, etc. Dit lukt niet altijd, omdat ze in een sociaal isolement zitten en daardoor geen aansluiting hebben met de groep. Of omdat de mensenmassa en/of hoeveel geluid voor teveel overprikkeling zorgt. Toch zijn sociale activiteiten van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze hebben zelf ook behoefte aan sociaal contact. Mits het veilig en geborgen is. Hier houdt Stichting LOEK@YOU rekening mee bij de uitvoering van activiteiten. Activiteiten die worden georganiseerd: Pasen, Koningsdag, Halloween, Sinterklaas en Kerst. Kijk hier voor meer informatie.

Voorlichting en preventie
Stichting LOEK@YOU geeft voorlichting aan kinderen, jongeren en betrokken partijen over welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) om de positie van kinderen en jongeren structureel te verbeteren. Onderwerpen die zoal aan bod komen: vroegtijdige signalering, samenwerken rondom het kind/jongere en passende ondersteuningsvormen. Kijk hier voor meer informatie.

Vrijwilligersparticipatie
Iedereen heeft talent. In het verlengde de groep kinderen en jongeren die thuis zitten wil Stichting LOEK@YOU ook de volwassen ‘thuiszitters’ in Veldhoven bereiken. Zoals volwassenen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Denk aan burn-out, ziekte of stoornis. Binnen Stichting LOEK@YOU kunnen deze mensen hun talenten vrijwillig inzetten om op die manier bij te dragen aan inclusie van onze doelgroep. En naar eigen kracht weer (meer) te participeren binnen de samenleving. Het bevorderen van zelfvertrouwen, het zinvol bezig zijn en waardering van beide doelgroepen staat hierbij centraal. Kijk hier voor meer informatie.

LOEK@US – Lotgenotencontact voor het gezin
Ontmoetingsmogelijkheid voor het gezin van kinderen en jongeren die begeleid worden door Stichting LOEK@YOU. LOEK@US is gericht op het delen van ervaringen, het opbouwen van een netwerk en sociale contacten. Kijk hier voor meer informatie.
Dit lotgenotencontact (De Ouderkamer) vindt plaats op koffieochtenden, in de besloten Facebook groep of op thema-avonden. Kijk op de pagina Agenda van LOEK@US voor de eerstvolgende datum.